Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Αναφορικά με τα ΄Αρθρα 9(2)(δ) και 10(5)(ζ), του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964-2022

- και –

Αναφορικά με τον περί της Λειτουργίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Διαδικαστικό Κανονισμό του 2023.
- και –

Αναφορικά με την απόφαση του μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ημερ. 3.3.2023 και 22.3.2023, σε σχέση με την Προαγωγή στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου του Κώστα Κωνσταντίνου

- και –

Αναφορικά με την ΄Ενσταση που υποβλήθηκε δυνάμει του ΄Αρθρου 10(5)(ζ) του Νόμου 33/64, ως τροποποιήθηκε, από τον Κώστα Κωνσταντίνου στην πιο πάνω Απόφαση του μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗ 1-23.pdf