Τμήμα Υπηρεσιών ΠληροφορικήςΑναφορικά με όλες τις δικαιοδοσίες, τα ωράρια λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων αναφορικά με τις καταχωρίσεις είναι μεταξύ των ωρών 08:30 και 13:00, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Όσον αφορά την επαγωγή όρκου σε ένορκες δηλώσεις, το Πρωτοκολλητείο λειτουργεί μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:50, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Ένορκη Δήλωση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Πρωτοκολλητείο, οποιουδήποτε Δικαστηρίου ενώπιον Πρωτοκολλητή ή άλλου Λειτουργού δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο. Ορισμένα έντυπα ενόρκων δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το έντυπο το οποίο χρειάζεστε παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία για να σας το παράσχει. Αφού εξασφαλίσετε και συμπληρώσετε το έντυπο της ένορκης δήλωσης και τα αναγκαία χαρτόσημα (βλ. ανωτέρω) προσέρχεστε στο Πρωτοκολλητείο με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητας σας (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης). Ενώ το έντυπο δύναται να είναι συμπληρωμένο πριν από την προσέλευση σας στον Πρωτοκολλητή, η υπογραφή σας τίθεται μόνο ενώπιον του Πρωτοκολλητή. Αφού ο Πρωτοκολλητής επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας, επαγάγει τον όρκο, υπογράφει και σφραγίζει την ένορκη σας δήλωση.

Για ένορκη δήλωση σε δικαστική υπόθεση, καταβάλλεται ως Δικαστικό Τέλος το ποσό των €6 σε χαρτόσημο. Σε περίπτωση που η ένορκη δήλωση γίνεται από δικηγόρο καταβάλλεται και επιπλέον τέλος το ποσό των €6 σε δικηγορόσημο και €3 ταμείο συντάξεως.
Για εξωδικαστηριακή ένορκη δήλωση, καταβάλλεται ως τέλος το ποσό των €4 σε χαρτόσημο.
Υπάρχουν ορισμένες ένορκες δηλώσεις για τις οποίες απαιτούνται διαφορετικά ποσά σε χαρτόσημα. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώνετε με την αρμόδια υπηρεσία ή με τα Πρωτοκολλητεία για το ποσό που απαιτείται πριν την προσέλευση στο Δικαστήριο για την επαγωγή του όρκου.

Χαρτόσημα μπορείτε να προμηθευτείτε από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που βρίσκονται στα Δικαστήρια ή από τα Ταχυδρομεία. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών δεν διαθέτουν χαρτόσημα προς πώληση. Παρακαλώ όπως βεβαιώνεστε για τις ώρες λειτουργίας των σημείων πώλησης χαρτοσήμων με τον κάθε Δικηγορικό Σύλλογο ή Ταχυδρομείο.

Από το πινάκιο του Δικαστηρίου της εν λόγω ημέρας το οποίο είναι αναρτημένο στα πινάκια ανακοινώσεων του εκάστοτε Δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πινάκια αναρτώνται ηλεκτρονικά. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν η υπόθεσή σας είναι ορισμένη στο Δικαστήριο, παρακαλώ ελέγξετε τον πίνακα ανακοινώσεων. Εάν είστε διάδικος και επιθυμείτε πρόσβαση στο φάκελο της διαδικασίας, μπορείτε να προσέλθετε στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο και να αιτηθείτε έρευνα πληρώνοντας το νενομισμένο τέλος.

Κατά κανόνα, όταν είναι ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση ή όταν σας αναφέρει ο δικηγόρος σας ότι σας χρειάζεται.

Ο διορισμός δικηγόρου με το θεσμό της δωρεάν Νομικής Αρωγής διέπεται από τον Περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002 (Ν165(Ι)/2002). Μπορείτε να λάβετε από το Πρωτοκολλητείο του αρμόδιου Δικαστηρίου τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση. Τα έντυπα υπάρχουν διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα.

Στις διαδικασίες που προνοούνται στον Περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002 (Ν165(Ι)/2002).