Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ο περί της Λειτουργίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023

Κανονισμός 3(1):

Το Δικαστήριο λειτουργεί εν Ολομελεία, Μείζονα Σύνθεση ή σε Τμήματα, εκ τουλάχιστον τριών Δικαστών, αναλόγως των εκάστοτε αποφάσεων ή/και ρυθμίσεων του Δικαστηρίου, και στελεχώνεται από Πρωτοκολλητή ή/και λειτουργούς, αναλόγως των αναγκών του Δικαστηρίου.